Privacybeleid

Privacy beleid Stichting Paul en Max Schuhmacher.

Stichting Paul en Max Schuhmacher verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting Paul en Max Schuhmacher en de aanvragers van een bijdrage.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kan worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Stichting Paul en Max Schuhmacher persoonsgegevens?

Stichting Paul en Max Schuhmacher verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

-aanvragers van een financiële bijdrage;

– mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Stichting Paul en Max Schuhmacher verwerkt persoonsgegevens in de (financiële) administratie, haar website en de daaraan gekoppelde mailadressen. Ook wordt dit gedaan doordat de aanvrager het aanvraagformulier invult.

Waarvoor verwerkt de Stichting Paul en Max Schuhmacher persoonsgegevens?

Als u een aanvraag voor een financiële bijdrage indient hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze beoordelen of de aanvraag wordt toegekend of niet. Als u eenmaal een aanvraag heeft ingediend, dan gebruiken wij uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over de aanvraag. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom de aanvraag en financiële afwikkeling.

Verwerkt Stichting Paul en Max Schuhmacher ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor uw aanvraag. Stichting Paul en Max Schuhmacher controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd.

 Hoe gaat Stichting Paul en Max Schuhmacher met uw persoonsgegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Wij streven er naar dat uiterlijk een jaar te doen.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

U kunt uiteraard zelf uw persoonsgegevens. Die kunt u op verzoek inzien. Ook de bestuursleden van de Stichting Paul en Max Schuhmacher kunnen bij deze gegevens en alleen voor het beoordelen van de aanvraag en het afwikkelen daarvan.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? De Stichting kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens gerelateerd aan de aanvraag worden in beperkte vorm bewaard om voor een mogelijke volgende aanvraag te gebruiken en toetsen. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Stichting Paul en Max Schuhmacher gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Kan ik zien welke gegevens Stichting Paul en Max Schuhmacher van mij verwerkt?

Dat kan door dat te vragen aan het bestuur.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kun je altijd contact opnemen met Stichting Paul en Max Schuhmacher via een van de bestuursleden of de website.

 OPT-OUT

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval contact met u opnemen om te bespreken in hoeverre dit uw aanvraag beïnvloed.

Wijzigingen privacy beleid

Stichting Paul en Max Schuhmacher behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid.

Scroll naar top