Jaarverslag 2020

Stichting gebroeders Paul en Max Schuhmacher jaarverslag 2020

In 2020 is de stichting gebroeders Paul en Max Schuhmacher Zandvoort voor het 8e jaar operationeel.

De opbrengsten van het door de gebroeders Schuhmacher geschonken kapitaal wordt gebruikt volgens de doelstellingen van de stichting zoals vermeld in de statuten van de stichting.

Voor uitgebreide financiële  informatie wordt verwezen naar het financieel overzicht.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website: www.Stichtingpaulenmaxschumacher.nl.

Ook kan een ingevuld aanvraag formulier ( te downloaden van de bovengenoemde website ) ingeleverd of opgestuurd worden naar het Beatrix plantsoen 1b, 2042PW Zandvoort t.a.v. stichting Schuhmacher.

Het bestuur bestaat in 2020 uit de heer D. Moolenburgh, voorzitter; de heer B. Zonneveld, penningmeester en de heer M. Hermans, secretaris. In 2020 heeft het bestuur besloten mevrouw A. Smit niet meer uit te nodigen als adviseuse van het bestuur.

Het bestuur vergaderde in 2020 als gevolg van de corona pandemie slechts 2 x fysiek bij elkaar. Veel besluiten worden tussendoor via de mail of na telefonisch overleg genomen opdat de aanvragen sneller afgehandeld kunnen worden.

Er werden in 2020 21 aanvragen in behandeling genomen. Deze werden volgens de statuten beoordeeld. Het overgrote deel kan gehonoreerd worden.  Ook in 2020 heeft de burgemeester geen gebruik gemaakt van zijn bijzonder recht om zelf een bedrag toe te kennen.

In 2020 werd  de erfenis van de heer M. Schuhmacher afgewikkeld en het contact met de executeur testamentair afgesloten.

Ook in 2020 gaat de stichting conform de wetgeving zeer nauwgezet om met privacy gevoelige informatie.  Aanvragers wordt om toestemming gevraagd en informatie wordt maximaal 6 maanden bewaard.

Het vermogen van de stichting gebroeders Paul en Max Schuhmacher is in 2020 op een verantwoorde en zo solide mogelijke manier belegd om zo optimaal mogelijk revenu te kunnen ontvangen.   Er zijn geen andere inkomsten verkregen uit subsidies, schenkingen of legaten.  Naast de beleggingen via de ABN-AMRO band en de Rabobank certificaten zijn er in 2020 vakantiewoningen aangekocht waarvan de huur als revenu gebruikt kan worden.

In 2021 is de penningmeester gedechargeerd met betrekking tot het financieel verslag van 2020.

De secretaris, M. Hermans

Scroll naar top