Stichting gebroeders Paul & Max Schuhmacher jaarverslag 2019

In 2019 is de stichting gebroeders Paul en Max Schuhmacher Zandvoort voor het 7e jaar operationeel. De opbrengsten van het geschonken kapitaal wordt gebruikt volgens de doelstellingen van de stichting ( zie hiervoor de statuten ). Voor uitgebreide financiële informatie wordt verwezen naar het financieel overzicht.

Aanvragen kunnen worden ingediend via de website: www. Stichtingpaulenmaxschuhmacher.nl

Het bestuur bestaat in 2019 uit de heer N. Meijer, voorzitter; de heer B. Zonneveld, penningmeester en de heer M. Hermans, secretaris. In 2019 vindt een bestuurswissel plaats. De heer N. Meijer aanvaart een burgemeesterschap elders en de nieuwe burgemeester van Zandvoort de heer D Moolenburgh aanvaart de functie van voorzitter. Deze wijziging wordt doorgegeven aan de kamer van koophandel. Mevrouw A. Smit is adviseuse van het bestuur.

Het bestuur vergaderde in 2019 8 x. Veel besluiten worden tussendoor via de mail of na telefonisch overleg genomen opdat aanvragen sneller kunnen worden beoordeeld. Er was in 2019 een stabiel aantal aanvragen. De stichting was in staat om het overgrote deel hiervan te honoreren. De burgemeester heeft geen gebruik gemaakt van zijn bijzonder recht om zelf een bedrag toe te kennen. Ook in 2019 wordt nog steeds gewerkt aan de afwikkeling van de erfenis van de heer M. Schuhmacher. In 2019 is het onroerend goed, de aandelen en het overgrote deel van de banktegoeden in bezit van de stichting. In 2019 is het onroerend goed verkocht aan de gemeente Zandvoort. Er is een marktconform prijs betaald.

Ook in 2019 gaat de stichting zeer nauwgezet om met privacy gevoelige informatie. Aanvragers wordt om toestemming gevraagd en informatie wordt maximaal 6 maanden bewaard.

Ook in 2019 voldoet de stichting aan de voorwaardes die gelden voor een ANBI status.

Er is in 2019 toenadering gezocht met de stichting Onderling Hulpbetoon om gezamenlijk een jongerenplatform op te richten met als doel dat dat platform zelf bestedingen konden zoeken conform de statuten. Deze samenwerking is door de stichting Onderling Hulpbetoon vriendelijk afgewezen. Besloten is dan ook niet verder te gaan met dit idee.

Het vermogen van de stichting paul en max Schuhmacher is op verantwoorde en zo veilig mogelijke manier belegd om zo optimaal mogelijk revenu te kunnen ontvangen. Daartoe zijn in 2019 contacten gelegd met de beleggingsafdeling van de ABN AMRO. Tevens zijn de eerste gesprekken gevoerd met CenterParcs . Het plan is om in 2020 2 vakantiehuisjes aan te kopen. In 2019 is er veelvuldig contact geweest met de executeur testamentair over de afhandeling van het testament. De verwachting is dat dit begin 2020 gaat plaatsvinden.

In 2020 is de penningmeester de gedechargeerd met betrekking tot het financieel verslag van 2019.

In

Financieel jaarverslag 2019

 

Rente ABN/AMRO best. rekening

 € 173,13

Netto resultaat zelfbeleggen. En Rabo rente certificaten

€ 18.878,23

Netto resultaat ABN.AMRO mandaat

€ 5.330,32

 

  € 24.381,68

Uit

 

Uitgegeven aan bankkosten

 € 153,10

Goedgekeurde aanvragen diverse artikelen

€ 8.731,80

Onkosten (website, vervoerskosten enz.)

€ 209,97

 

 € 9.094,87

Penningmeester B. J.L.J. Zonneveld