Beleid en beloning

Stichting gebroeders Paul en Max Schuhmacher zandvoort

Beleidsplan

–          De stichting heeft ten doel:

 1. Het verlenen van financiële hulp aan inwoners van de gemeente Zandvoort in gevallen waarin zij zelf daarin niet kunnen voorzien.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  1. De financiële ondersteuning bij
   1. Schoolreisjes, lidmaatschap van sport en cultuurverenigingen
   2. Activiteiten voor ouderen en gehandicapten
   3. Activiteiten als dank voor de hulp van vrijwilligers
 3. Het beheren van een fonds voor financiële en materiële  noodhulp in acute situaties waarin er geen andere voorzieningen zijn of lijken te zijn.

–          Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

 1. De erfelijke verkrijgingen uit de nalatenschap van de heer Paul Schuhmacher en de heer Max Schuhmacher
 2. Subsidies en donaties
 3. Schenkingen, overige erfstellingen en legaten
 4. Alle andere verkrijgingen en baten

–          Er zal door het bestuur uitsluitend over de revenuen van het vermogen kunnen worden beschikt, het vermogen zelf dient in stand te blijven en op een solide wijze te worden belegd.

–          Inkomsten worden verkregen door:

In overeenstemming met bovenstaande worden op solide wijze met behoud van het vermogen revenuen verkregen om aan de doelstelling te kunnen voldoen door middel van:

Rabobank certificaten waarvan dividend

Belegging via de ABN-AMRO bank waarvan dividend

Aandelen als onderdeel van het nalatenschap van de gebroeders Schuhmacher waarvan dividend

Aankoop van vakantiewoningen waardoor huuropbrengsten

–          Besteding  en beheer vermogen

Uitsluitend de revenuen van het vermogen mogen conform de statuten gebruikt worden voor de doelstelling van de stichting. Hierbij heeft de stichting ook de zorg het vermogen intact te houden.

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de stichting met hulp van deskundigen zoals de beleggingsafdeling van de ABN-AMRO bank.

Alle revenuen staan ter beschikking aan de doelstelling van de stichting. Het streven is dat alle revenuen ook daadwerkelijk uitgekeerd worden. Hierbij is de stichting afhankelijk van het aantal en de inhoud van de  aanvragen. De stichting benaderd actief de doelgroep o.a. door artikels in het lokale nieuwsblad, contacten met huisartsen, culturele verenigingen en gemeentelijke instellingen.

Het beloningsbeleid.

Het bestuur van de Stichting Paul en Max Schuhmacher bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris.

Het bestuur ontvangt geen enkele geldelijke noch in natura beloning voor zijn werkzaamheden. Het bestuur ontvangt ook geen enkele onkostenvergoeding.

Scroll naar top